Administration

Head of Department Prof. Niyazi KURNAZ
Asst. Head of Department Asst. Prof. Ali ALTINBAY
Erasmus Coordinator Asst. Prof. Ayşe Karaca
Farabi Coordinator Research Asst. Dr.  Işık Altunal
Mevlana Coordinator Research Asst. Dr. Mürsel Güler

 

Last Update Date: 13 May 2022, Friday