Management & Organization

Area of Study Management & Organization
Chair Prof. Bülent Tokat

Faculty

Title Name
Prof. M. Bülent Tokat
Assoc. Prof. Ceren Giderler
Asst. Prof. Nezire Derya Ergun Özler
Dr. Ayşe Karaca
Research Asst. Mürsel Güler
Research Asst. Hilal Baran

 

Last Update Date: 05 August 2018, Sunday